RU | LT

Vilniaus m. Sofijos Kovalevskajos vidurinė mokykla
Nuostatai
Mokinių elgesio taisyklės
Skatinimas ir drausminimas
Mokinių pareigos:

# nevėluoti į pamokas ir kitus renginius, ateiti į mokyklą švariai ir tvarkingai apsirengus, viršutinius drabužius palikti rūbinėje;
# atsinešti reikalingas mokymo priemones ir pažymių knygelę, kurią pamokos metu laikyti ant suolo;
# pagarbiai bendrauti su mokytojais, mokyklos bendruomenės nariais, savo bendramoksliais, neskriausti mažesniųjų, stropiai ir sąžiningai mokytis;
# įėjus į klasę mokytojui ar vizituojančiam asmeniui, atsistoti, atsakyti į pasveikinimą;
# pamokų, kitų renginių metu elgtis drausmingai, netrikdyti pamokos rimties, reaguoti į mokytojo pastabas;
# lankyti kiekvieną pamoką. Savavališkai nepasišalinti iš pamokų. Jei dėl rimtų priežasčių reikia iš pamokų išeiti, gauti klasės vadovo sutikimą. Praleidus vienos dienos pamokas, atnešti tėvų ar globėjų parašytą pateisinimą, o praleidus kelių dienų pamokas - medicinos ar kitos įstaigos pažymą;
# susirgus ar susižeidus kreiptis į mokyklos medikus ar mokytoją;
# pertraukų metu tinkamai elgtis mokykloje, žaisti mokyklos kieme, nesistumdyti, nekelti peštynių, reaguoti į budinčiųjų pastabas;
# mokykloje nerūkyti, nevartoti svaiginančių gėrimų ir narkotikų, nenaudoti pirotechnikos priemonių, negadinti mokyklos inventoriaus, techninių mokymo priemonių, vadovėlių, paimtų iš bibliotekos knygų;
# rūbinėje drabužius kabinti nurodytoje vietoje, nepalikti kišenėse pinigų, kitokių vertingų daiktų. Dingus drabužiams, nedelsiant kreiptis į budinčią rūbininkę ar į klasės auklėtoją;
# diskotekose, kitose užklasiniuose renginiuose laikytis mokytojų nustatytos tvarkos, vykdyti mokytojų ir budinčių reikalavimus;
# norint atsivesti į mokyklos renginius asmenis, nesimokančius mokykloje, reikia gauti klasės auklėtojo arba mokyklos administracijos leidimą.
# bibliotekoje elgtis mandagiai, netriukšmauti, valgykloje nesistumdyti, kultūringai valgyti, netrukdyti valgyti kitiems;
# Mokinių skatinimo ir drausminimo sistemą nustato mokyklos direktorius kartu su mokyklos taryba.
# Mokinių skatinimui gali būti taikomos šios priemonės:

- Padėka
- Pagyrimo raštas
# Už ypatingus pasiekimus mokinio pavardė įrašoma į mokyklos "Garbės knygą"
# Mokinių drausminimui gali būti taikomos šios priemonės:

- Pastaba
- Įspėjimas
- Perkėlimas į kitą klasę
- Svarstymas prevencinėje komisijoje
# Neleistina moksleivius skatinti piniginėmis premijomis, bausti juos fizinėmis bausmėmis, statyti į kampą, išvaryti už durų ir kt.
# Mokinių šalinimo iš mokyklos klausimus (mokytojų tarybos sprendimu) sprendžia mokyklos taryba.

Naujienos
 
Mūsų mokyklai 30
Europos kalbų diena
Mokykla dalyvauja projektuose
Vilnius, Dūkštų 30, (85) 240 05 52
© Visos teisės saugomos e-sprendimas: it-sistemos.lt